Luchthaven en milieu

Het milieu speelt een belangrijke beperkende rol bij de ontwikkeling van een luchthaven. Een groei in vliegtuigbewegingen leidt vaak tot een verhoogde druk op de omgeving van de luchthaven. Het meest prominente probleem is de geluidsbelasting, maar de lokale luchtkwaliteit en het plaatsgebonden risico zijn ook belangrijke milieuaspecten.

Wij helpen luchthavens om zich binnen de milieubeperkingen te ontwikkelen door de milieuknelpunten te identificeren. Onze adviesdiensten richten zich op een optimaal gebruik van de beschikbare milieuruimte.

Ruimtelijke ordening is een sleutel tot een goede balans tussen de luchthaven en haar omgeving. Een gebalanceerde ruimtelijke ordening tussen de economie en het milieu is naar onze mening een essentiële voorwaarde voor een optimaal gebruik van een luchthaven.

Onze diensten omvatten het uitvoeren van milieueffectrapportages rond luchthavens plus specifieke onderzoeken naar geluidsbelastingen, luchtkwaliteit, risico’s van derden en mitigerende maatregelen. Daarnaast bieden wij trainingsservices aan om u inzicht te geven op de impact van luchthavenoperaties op de omgeving en hoe deze te exploiteren.

 

Vragen? Neem gerust contact met ons op! Tel: +31 (0)85 – 00 711 00 Mail: info@airinfra.eu

Key services

De luchtvaartindustrie wordt geconfronteerd met een toenemend belang van de milieueffecten. In de loop der jaren hebben wij veel ervaring opgedaan in het uitvoeren van milieueffectrapportages, het voor onze klanten uitvoeren van stakeholderbeheer, geluidsbeheer, luchtkwaliteitsbeoordelingen, het berekenen van de plaatsgebondenrisicocontouren en het minimaliseren van milieueffecten door mitigerende maatregelen middels een evenwichtige aanpak.

Luchtvaartgeluid is een gevoelig onderwerp en wordt wereldwijd steeds belangrijker. Geluidsbeperkingen door vliegtuigbewegingen heeft een aanzienlijke invloed op de capaciteit van de luchthaven en op de gezondheid van omwonenden. Des te meer reden om te zoeken naar een evenwichtige aanpak met een gedeeld resultaat. Wij kunnen u helpen bij het vinden van oplossingen voor deze uitdagingen middels onze ervaring in en kennis van luchtvaartgeluid en het gebruik van rekenmodellen als Lden-tool, AEDT/INM en ECAC Doc29.

Luchtverontreiniging vormt een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid en daarom hebben alle EU-lidstaten zich gecommitteerd aan luchtkwaliteitsnormen en regelgeving doorgevoerd. Daarom is het belangrijk om compliant te worden. We berekenen de emissies van deeltjes (PM10, PM2.5) en stikstof (NOx) op en rond luchthavens, en we voeren lokale luchtkwaliteitsstudies uit. We hebben de kennis en de tools om realistische oplossingen te bieden die voldoen aan zowel behoeften als wettelijke vereisten.

Het plaatsgebonden risico voor luchthavens omvat het risico van luchthavenoperaties op de bevolking buiten het luchthaventerrein binnen een bepaalde zone. Deze zone legt ruimtelijke beperkingen op om het aantal blootgestelde personen te beperken. Hoewel het bereken van het plaatsgebonden risico al meer dan tien jaar wettelijk verplicht is in Nederland, is het nog niet in gang gezet door de Europese Unie. We hebben veel expertise in het berekenen van deze veiligheidszones en helpen bij beleidsgebonden kwesties rond luchthavens.

Samen met onze klanten willen we elke negatieve impact op het milieu minimaliseren door mitigerende maatregelen voor starts en landingen. Op basis van de EU-verordening nr. 598/2014, gebaseerd op de evenwichtige aanpak van ICAO streven wij ernaar de geluidsoverlast rond luchthavens te verminderen met het oog op alle belanghebbenden.

Als marktleider in Nederland op het gebied van milieueffectrapportages rond regionale luchthavens leveren we expertise aan luchthavens, overheden, luchtvaartmaatschappijen en verleners van luchtvaartnavigatiediensten. Wilt u meer te weten komen over de luchthaven en zijn omgeving? We helpen u graag en bieden een training op maat die u nodig hebt!